جیرجیرک

August 06, 2006

باغ

باغی که جیرجیرک در آن آواز می خواند

August 04, 2006

سفر

به گسترده راههای بسیاری سفر کن،به خانه ات برگرد و هر چیز را گویی برای اولین بار ببین.ببین و به خاطر بسپار.تجربه کن تا بدانی و بهتر بشناسی و هنگامی که بر گشتی ره توشه ات را به همراه بیار و سخاوتمندانه به اشترک بگذار تا همگان از آن بهره برند.شاد باش که فرصتی داشتی تا ببینی و تجربه کنی و شاد تر برای فرصتی که برای به اشتراک گذاشتن ره توشه ات با دیگران به دست آورده ایی.واین گونه خواهد بود که زندگی هر روز به گونه ایی نو به تو لبخند خواهد زد